Referentna lista

BBS d.o.o. is certified to give you a service of IBM and Lenovo equipment and has well equipped service rooms, educated technical stuff and access to IBM/Lenovo Parts warehouse. BBS has interventions on various hardware components on daily basis and that intervensions are from contracted partners or simple phone-calls by clients. Some of our partners are:

Direkcija CIPS (w/Contract)
Poreska Uprava Federacije BiH (w/Contract)
Hrvatske pošte (w/Contract)
Post Bank BiH (w/Contract)
IKB Zenica (w/Contract)
Razvojna banka Federacije BiH (w/Contract)
JP BH Pošte  (w/Contract)
Mercator centar Sarajevo (w/Contract)
ARCELOR MITTAL d.o.o. Zenica (w/Contract)
JP Elektroprivreda BiH - ED Sarajevo (w/Contract)
Javni RTV servis BiH (w/Contract)
Volksbank (w/Contract)
Špedicija MIAZIS (w/Contract)
Poreska Uprava K.U.Sarajevo (w/Contract)
DUF "NAPRIJED INVEST" (w/Contract)
GLAXOSMITHKLINE ltd. (w/Contract)
Ured za reviziju institucija u FBiH (w/Contract)
Ured za reviziju institucija BiH (w/Contract)
MANN+HUMMEL BA d.d. (w/Contract)
Općina Novi grad Sarajevo (w/Contract)
Croatia osiguranje d.d. (w/Contract)
Handicap International (w/Contract)
Udruženje banaka BiH (w/Contract)
Institut za mjeriteljstvo BiH (w/Contract)
J.U.K.C. za socijalni rad (w/Contract)
Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH (w/Contract)
Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH (w/Contract)
Ministarstvo civilnih poslova (w/Contract)
ICMP (w/Contract)

VSTV
BBI banka
KJKP Vodovod i kanalizacija
Kanton Sarajevo
Vanjskotrgovinska komora BiH
Ured registrara
Registar vrijednosnih papira FBiH
Regulatorna komisija za električnu energiju
NLB Tuzlanska banka d.d.
IMG
Prosoft – Lijanovići
Svjetlost komerc d.d.
Služba za zajedničke poslove FBiH
Ured Vlade FBIH za odnose sa javnošću
Institut za intelektualno vlasništvo
Raiffeisen bank d.d.
Privredna Banka Sarajevo
VF komerc
HVB - Central Profit Banka
Hypo-Alpe-Adria Bank Mostar
Hypo-Alpe-Adria Leasing
Federalni zavod za statistiku
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Federalna uprava civilne zaštite
BH Telecom d.d. Sarajevo
Actual BH
Triglav osiguranje
ASA Auto
Centar za uklanjanje mina
UNDP
ABS banka
Delloite
DIVEL
ELEKTROTEHNIČKI fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Geoconsult
GLOBAL PAYMENTS EUROPE D.O.O
Izborna komisija
Mikrokreditna organizacija Sunrise
Općina Novo Sarajevo
Ministarstvo Vanjskih poslova
Planika Flex
POINT
ROBOT General Trading
Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona
Vakufska banka
Federalno Ministarstvo Zdravstva
Federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova
Federalna direkcija za civilnu avijaciju BiH
ESTABLISH d.o.o.
Elektroprenos BiH
Volkswagen d.o.o.
Neuron komerc d.o.o.
MKO EKI Sarajevo
Klas d.d.
Ekonomski fakultet Sarajevo
Volksbank Leasing
Uniqa osiguranje
Violeta d.o.o.
VERMONT d.o.o. – PEUGEOT
Avaz
Fabulas
OHR